Pháp luật

Diễn đàn trẻ em ở Phú Yên

Những điểm mới của Luật Trẻ em

Quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ,...

Xem thêm