Các kỳ Đại hội

No Image

TÀI LIỆU THAM LUẬN

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trước những tác động to lớn của tình hình đất nước và thế giới đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Hội BVQTEVN và các Hội thành viên đã nỗ lực không...

Xem thêm