Tuyển dụng

Tuyển tư vấn viết báo cáo khảo sát ý kiến trẻ em về dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và cơ sở giáo dục và cộng tác viên nhập liệu phiếu

Tiếp nối kết quả đạt được trong công tác vận động chính sách của dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” (SIDA-CSO), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam...

Xem thêm

Tuyển tư vấn dịch tài liệu

1.Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền Trẻ Em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ...

Xem thêm