Hợp tác quốc tế

Hoạt động Hợp tác quốc tế

  Với định hướng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước để tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội BVQTEVN đồng thời nâng cao vị thế của Hội BVQTEVN tại các diễn...

Xem thêm