Văn bản hướng dẫn – chỉ đạo

No Image

KH số 133 – Nghiên cứu, rà soát và sơ kết thực tiễn 05 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021

[pdf-embedder url="http://treemviet.vn/wp-content/uploads/2023/07/KH-so-133-Nghien-cuu-ra-soat-va-so-ket-thuc-tien-05-nam-thi-hanh-Bo-luat-To-tung-hinh-su-nam-2015-sua-doi-bo-sung-nam-2021.pdf" title="KH số 133 - Nghiên cứu, rà soát và sơ kết thực tiễn 05 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021"]

Xem thêm