Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành lần thứ II năm 2021

Năm 2021 với ảnh hưởng của làn sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid 19, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân nhưng vẫn phải phục hồi các hoạt động kinh tế – xã hội bình thường mới.

Cùng với tác động đối với kinh tế – xã hội, hoạt động của các tổ chức xã hội trong đó Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Một mặt, Hội vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định trong Khoản 4, Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016. Mặt khác, Hội đã có sự linh hoạt trong triển khai những hoạt động trong các dự án để thích ứng với tình hình đất nước trong thời kỳ Covid 19 nhằm thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Sự linh hoạt và thích ứng này, tạo cơ hội giúp Hội mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức trong và ngoài nước khác về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thích ứng với những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh đồng thời cũng góp phần nâng cao năng lực của Hội trong giải quyết những vấn đề về trẻ em mang tính toàn cầu.

Xem chi tiết báo cáo tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *