“Công tác phát triển tổ chức Hội tại cấp xã, phường, thị trấn và vai trò của tổ chức Hội cơ sở trong việc phát hiện, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em”

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 1237/Qđ-UBND ngày 23/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và được công nhận là tổ chức xã hội đặc thù từ tháng 01/2012. Với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang là phấn đấu làm cho mọi trẻ em được hưởng các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật; tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em. Để thực hiện tôn chỉ mục đích của Hội đề ra, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang luôn nhận thức sâu sắc: chăm lo, xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức Hội, đặc biệt là xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức Hội ở các xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Để xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, từng bước nâng cao vị trí, vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I (2009-2014) đã đề ra mục tiêu phát triển tổ chức Hội ở 4 huyện, thành phố và 25 xã, phường, thị trấn; nhiệm kỳ II đã đề ra mục tiêu, phát triển tổ chức Hội ở 100% huyện, thành phố 30% xã, phường, thị trấn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần có nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

BCH, BTV Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo triển khai Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về tổ chức hoạt động và quản lý Hội. BTV đã chuẩn bị bộ tài liệu và tập huấn cho Ban vận động thành lập Hội gồm các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Điều lệ Hội, hướng dẫn cụ thể các bước làm thủ tục, hồ sơ xin phép thành lập Hội, tuyên truyền vận động hội viên, chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp huyện và cấp cơ sở. Mỗi Ủy viên BCH tỉnh Hội được phân công nhiệm vụ tuyên truyền vận động hội viên nòng cốt tham gia Ban vận động thành lập Hội ở huyện, thành phố và cơ sở. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về vấn đề phát triển Hội. Tăng cường tuyên truyền kết quả hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em trên trang thông tin điện tử của Hội, Bản tin Hội Bảo vệ quyền trẻ em và trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa trong công tác phát triển Hội ở các địa phương.

Cùng với việc chỉ đạo sâu sát, cụ thể từng bước trong quá trình chuẩn bị, vận động thành lập Hội, BTV tỉnh Hội đã phân công lãnh đạo về dự, chỉ đạo đại hội và vận động tài trợ để trao tặng quà cho trẻ em tại đại hội. Các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đúng mức nên đội ngũ cán bộ Hội cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện nay. Hội BVQTE 5 huyện, thành phố đã tham mưu UBND có công văn chỉ đạo thành lập Hội ở cơ sở. Chính vì vậy công tác xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức Hội, đặc biệt là xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức Hội ở cơ sở đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bằng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên, Hội BVQTE tỉnh Bắc Giangsau hơn 9 năm xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động vì trẻ em luôn làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hộinên đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và sự đồng tình ủng hộ để hội triển khai,  tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.Vai trò của tổ chức Hội đã và đang được khẳng định, mạng lưới tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Đến nay 10/10 huyện, thành phố đều thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em và105/230 xã, phường, thị trấn đã thành lậpHội, chi hội cơ sở(vượt chỉ tiêuĐại hội đề ra là 45,7%). Bộ máy lãnh đạo của Hộirất tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giàu kinh nghiệm và kỹ năng quản lý được tích lũy trong quá trình công tác cùng với trên 3500 hội viên tự nguyện,nhiệt tình, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái sẽ xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các địa phương trong tỉnh.

Cùng với việc phát triển mạng lưới tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, BCH, BTV tỉnh Hội đã thành lập01 CLB Nhà báo Bảo vệ quyền trẻ em với 15 hội viên; thành lập01 Mạng liên kết Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang, có 20 tổ chức thành viên tham gia. Mạng liên kết Bảo vệ quyền trẻ em ra đời nhằmkết nối, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội, góp phần làm cho mọi trẻ em được hưởng các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật.

*Vai trò của tổ chức Hội tại cơ sở trong việc phát hiện, hỗ trợ bảo vệ trẻ em

Hội, Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em ở các xã,phường,thị trấn, đã chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, chủ động phối hợp với các ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tổ chức tuyên truyền Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, pháp luật Việt Nam liên quan đến trẻ em, Điều lệ Hội tới toàn thể cán bộ, hội viên, gia đình, trẻ emvàcộng đồng.

Phối hợp tổ chức 45 lớp tập huấn, hội thảo, nhằm nâng cao nhận thức cho gia đình, trẻ em, cộng đồng về quyền và bổn phận của trẻ em, trách nhiệm đối với việc chia sẻ, động viên, trợ giúp trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội, chi hội cơ sở đã phát hiện, thu thập thông tin,tư vấn kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho 25 trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Thu thập thông tin và kiến nghị của trẻ, gia đình trẻ chuyển lên Hội cấp trên và cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phối hợp tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn, trẻ em bị xâm hạicó giải pháp hỗ trợ, động viên kịp thời.Nhiều tổ chức Hội cơ sở đã chủ động vận động kinh phí và phối hợp với Hội cấp trên để hỗ trợđã tạo điều kiện cho hàng chục nghìnlượttrẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ, động viênvề tinh thần và vật chất, được thực hiện quyền tham gia của trẻ em, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.Hoạt động của các cấp Hội cơ sở góp phầnmang lại niềm vui, hạnh phúc cho trẻ em, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng trẻ thơ và cộng đồng, góp phần tô thắm truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc chúng tôi thấy kết quả phát triển mạng lưới tổ chức Hội ở cơ sở còn chưa đều giữa các huyện, còn 3 huyện mới phát triển được từ 1 đến 5 chi hội ở cơ sở. Còn nhiều chi hội ở cơ sở hoạt động còn hình thức, việcnắm bắt tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa được thường xuyên, kịp thời. Kỹ năng công tác xã hội, đặc biệt là kỹ năng tư vấn bảo vệ trẻ em bị xâm hại của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức Hội cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Để làm tròn trách nhiệm của Hội quy định trong Luật Trẻ em, phương hướng nhiệm kỳ tới Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phát triển tổ chức Hội ở cấp cơ sở, đồng thời tìm nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội, mang lại lợi ích thiết thực cho trẻ em, không ngừng nâng cao vị trí, vai trò và vị thế của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Rất mong BCH Hội BVQTE khóa III tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ phát triển Hội ở tất cả các tỉnh, thành phố. Tăng cường tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức Hội cho đội ngũ cán bộ Hội./.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *