Hà Nội: Bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 585/KH-SGDĐT triển khai thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường ngành Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên; nhà trường cần tăng cường sự phối hợp với nhà trường, xã hội; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học.

Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm lấy trẻ làm trung tâm, quan tâm phát triển năng lực cá nhân. Tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể nhằm rèn luyện cho trẻ tính tự lập học tập, có kỹ năng sống, giáo dục lòng nhân ái…

Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh theo quy định. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức. Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Tăng cường các hoạt động tập thể. hoạt động nhóm, giao lưu trao đổi kiến thức, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp.

Nguồn thieunien.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *