Kết nối các tổ chức, cá nhân vì trẻ em trong Mạng bảo vệ quyền trẻ em (CRnet)

Năm 2013, Mạng bảo vệ quyền trẻ em (CRnet) được thành lập trên cơ sở sự tham gia tình nguyện của các thành viên với mục đích CRnet sẽ trở thành mạng lưới hoạt động tự nguyện để kết nối giữa các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt  Nam; các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực trẻ em hoặc quan tâm, mong muốn đóng góp vì mục đích làm cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản theo pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là Trưởng ban điều phối của mạng CRnet

Mạng CRnet không chỉ có giá trị về nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn có những đóng góp quan trọng vào thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, tham gia xây dựng luật pháp, chính sách, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và vận động tiếng nói của trẻ em.

Để phát huy tốt vai trò của mạng lưới CRnet, các thành viên trong mạng lưới luôn hướng tới việc thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ chính như: vận động, xây dựng và phát triển CRnet, hợp tác liên kết với các tổ chức trong và ngoài Crnet; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các tổ chức thành viên CRnet và các tổ chức khác có liên quan đến vận động chính sách để thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em. Bên cạnh đó, các thành viên mạng lưới cũng chú trọng công tác truyền thông chủ trương, chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục em của Đảng và Nhà nước; tổ chức diễn đàn tham vấn chính sách định kỳ hàng năm giữa các thành viên CRnet/NGOs nhằm giúp nhau nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực vận động chính sách.

Diễn đàn các tổ chức xã hội được tổ chức năm 2015

Với vai trò, trách nhiệm được quy định tại Khoản 4, Điều 92 Luật Trẻ em: “Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có trách nhiệm tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em“,đồng thời nhằm phát huy hơn nữa sự tham gia và vai trò của các tổ chức, cá nhân hoạt động vì trẻ em, ngày 26/8/2020, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng CRnet. Đây là cơ sở để mạng CRnet hoạt động dưới sự điều phối của Hội một cách hiệu quả và theo định hướng phát triển của mạng CRnet đề ra từ khi thành lập.

Mạng lưới quyền trẻ em Việt Nam hiện có hơn 58 thành viên là các Chi hội, trung tâm bảo trợ tại các Tỉnh, địa phương, các tổ chức, cá nhân quan tâm tới lĩnh vực trẻ em và sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ vì một tương lai tốt đẹp dành cho trẻ em Việt Nam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *