Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định 782/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Công văn số 2177/LĐTBXH-TE ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Điều lệ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và trách nhiệm của Hội theo quy định của Luật Trẻ em (Điều 92); Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) xây dựng Kế hoạch thực hiện  Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Xem chi tiết tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *