Tuyển tư vấn viết báo cáo khảo sát ý kiến trẻ em về dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và cơ sở giáo dục và cộng tác viên nhập liệu phiếu

Tiếp nối kết quả đạt được trong công tác vận động chính sách của dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” (SIDA-CSO), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the children) tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ dự án “Phòng chống Bạo lực thể chất, tinh thần và Phân biệt đối xử đối với Trẻ khuyết tật” (AVAC) từ năm 2022 đến năm 2024 nhằm thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách có liên quan tới trẻ em. 

Thực hiện Luật trẻ em năm 2016 và Thông tư số 36/2018/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em; Căn cứ theo Công văn số 114/TE-PTTG của Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH về việc lấy ý kiến trẻ em cho dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và cơ sở giáo dục, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành tuyển tư vấn viết Báo cáo khảo sát ý kiến trẻ em về dự thảo nêu trên. 

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo Điều khoản tham chiếu tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *