Tài liệu tham khảo

TỔNG HỢP KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN QUYỀN TRẺ EM VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM TẠI VIỆT NAM CHU KỲ 5 & 6

[pdf-embedder url="http://treemviet.vn/wp-content/uploads/2023/12/TONG-HOP-KHUYEN-NGHI-CUA-UY-BAN-QUYEN-TRE-EM-VE-THUC-HIEN-CONG-UOC-CUA-LIEN-HOP-QUOC-VE-QUYEN-TRE-EM-TAI-VIET-NAM-CHU-KY-5-6-7.pdf" title="TỔNG HỢP KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN QUYỀN TRẺ EM VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM TẠI VIỆT NAM CHU KỲ 5 & 6 (7)"]

Xem thêm

Quyền trẻ em, quyền của chúng mình

Chúng ta thường được nghe hoặc đề cập đến quyền trẻ em, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được quyền trẻ em là gì. Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (Công ước) là một tài liệu...

Xem thêm