Tuyển tư vấn thực hiện khảo sát nhanh về năng lực cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khu vực phía Bắc

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về bảo vệ trẻ em” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và ChildFund Việt Nam thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024, nhằm thực hiện mục tiêu tặng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia, tăng cường các quy trình của cộng đồng để bảo vệ trẻ em, ngăn chặn bạo lực và bóc lột, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam dự kiến thực hiện khảo sát nhanh về năng lực cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em của các cơ sở Hội tại địa phương tại các địa bàn của dự án.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành đăng tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát nhanh.

Xem chi tiết tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *